เข้าสู่ระบบ
 ชื่อผู้ใช้ : * กรุณาระบุชื่อผู้ใช้
 รหัสผ่าน : * กรุณาระบุรหัสผ่าน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      

• แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด
ศสท.จะสรุปผลการดำเนินงานสมุดทะเบียนเกษตรกร
ตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดให้ กกจ. ในวันที่ 20 มี.ค. 57 เวลา 12.00 น.

      

• แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกร สามารถพิมพ์สมุด/ปรับปรุงข้อมูลในสมุดทะเบียนเกษตรกรได้ โดยไม่มีกำหนดการปิดระบบ ทั้งนี้ หากมีการปิดระบบ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


• การแก้ไขเลขรหัสประจำบ้าน สามารถทำได้โดยมีเงื่อนไข
1. เลขรหัสทะเบียนบ้าน(เลขใหม่)ต้องไม่เคยนำมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร
2. สิทธิ์การแก้ไขเลขรหัสประจำบ้าน ให้สิทธิ์อำเภอที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้แก้ไขข้อมูล


      

• การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน  (กรณีเสียชีวิต/ เจ็บป่วย/ ต้องโทษติดคุก/ ไปต่างประเทศ  / หย่า  /บวช )

เปิดสิทธิ์ให้อำเภอสามารถแก้ไขได้ โดย

1.เกษตรกรที่สามารถเปลี่ยนเป็นหัวหน้าครัวเรือนต้องเป็นสมาชิกครัวเรือนเดียวกัน

2.เกษตรกรที่เสียชีวิตระหว่างส่งข้อมูลให้ ธกส จะต้องรอให้มีรายชื่อใน เมนูที่ 10 รายชื่อเกษตรกรที่มีปัญหาการโอนเงิน/แก้ไขเลขที่บัญชี ธกส

      

• ระบบจะปิดการบันทึกเข้าร่วมโครงการยางพารา และการจัดทำบัญชีรายชื่อตรวจสอบพื้นที่ ยางพารา (เมนูอื่นๆ เช่นแก้ไข บันทึกเลขที่บัญชี ยังสามารถใช้งานได้) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 24.00 น. 


            

สมุดทะเบียนเกษตรกร 

แจ้งเรื่องการออกเลขสมุดทะเบียนเกษตรกร
- สำหรับ 10 จังหวัดที่ดำเนินการในปี 2555 หากยังมีสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเดิมซึ่งจะไม่มีสติกเกอร์เลขที่สมุดติดอยู่ สามารถนำสมุดทะเบียนเล่มเดิมมาใช้ได้ โดยให้ระบบออกเลขที่สมุดให้ โดยคลิ้กเลือก ออกสมุด และออกเลขโดยระบบ
- กรณีที่เลขรหัสสมุดทะเบียนเกษตรกรเป็น yyy-xxxx ให้คลิ้กแก้ไขเลขที่สมุดและเลือกออกเลขโดยระบบเช่นกัน
 


- กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดระบบพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้สำนักงานเกษตรอำเภอจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรแจกให้กับเกษตรกรแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 57
โดยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จสำหรับเกษตรกรรายเดิมภายในวันที่ 14 มี.ค. 57
รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
>>> หนังสือที่แนบ <<<


      
ประกาศแจ้ง !! รายชื่อเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพาราที่มีพื้นที่ในเขตป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย
 (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า)
ขอให้ทางสำหนักงานเกษตรอำเภอตรวจตอบรายชื่อประกอบการตรวจสอบพื้นที่
      
 วิธีการปฏิบัติของสำนักงานเกษตรอำเภอ

กรณีการโอนเงินให้เกษตรกรผิดพลาด (โอนเกิน) 

1.  สำนักงานเกษตรอำเภอติดต่อธนาคาร ธ.ก.ส. สาขา พร้อมแจ้งข้อมูลรายละเอียดของเกษตรกร
2.  ติดตามนำเงินส่วนที่จ่ายเกินจากเกษตรกร
3.  นำเงินส่วนเกินส่งคืนที่สำนักงานธนาคาร ธ.ก.ส. สาขา เพื่อส่งเงินคืนสำนักงบประมาณ
4.  สำนักงานธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาจะรับเงินสดที่ส่งคืนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้โครงการยางพารา ปี 2557 
ซึ่งขณะนี้ธนาคาร ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ได้เปิดบัญชีและจัดทำระบบรองรับไว้แล้ว (ตามหนังสือ ธ.ก.ส. ที่ ฝนร /89495 ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2556)

รายละเอียดหนังสือของธกส.

        
              กรณีที่ต้องการบันทึกผลการตรวจสอบพื้นที่แล้วหาเกษตรกรไม่พบ เมื่อจัดทำบัญชีรายชื่อสำหรับตรวจสอบพื้นที่ เพื่อส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่แล้ว จะกลับมาบันทึกผลการตรวจสอบพื้นที่พบว่า รายชื่อเกษตรกรไม่ครบถ้วน สามารถดำเนินการได้ โดยคลิกรายละเอียดที่นี่ 
      
คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ฉบับแก้ไข วันที่ 12 ธ.ค. 2556คลิกที่นี่
      
แจ้งระบบปรับหน้าจอการบันทึกผลการตรวจสอบพื้นที่ (14/11/56)

โดยสถานะเพิ่มเป็น 4 สถานะ ดังนี้

ช่องที่ 1 ผ่านการตรวจสอบ => เมื่อยืนยันแล้วระบบจะบันทึกข้อมูลเพื่อส่งให้ธกส.โอนเงิน แล้วแก้ไขข้อมูลอีกไม่ได้

ช่องที่ 2 แก้ไขพื้นที่ =>คลิกแล้วจะปรากฏช่องให้ใส่พื้นที่ตามที่คณะกรรมการแจ้งให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องทุกแปลงที่มีการแก้ไขในชุดนี้ 

ช่องที่
3  ยังไม่ตรวจ =>ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่จัดชุดตรวจสอบไว้ 16 แปลง ตรวจได้ 10แปลง อีก 6 แปลงที่ไม่ได้ตรวจสอบให้คลิกช่องนี้ เมื่อยืนยันแล้วข้อมูลจะสามารถนำมาจัดชุดตรวจสอบใหม่อีกครั้งได้

ช่องที่ 4 ยกเลิก(ตรวจสอบแล้วไม่ผ่าน) => กรณีที่คณะกรรมการตรวจแล้วเห็นว่ายังไม่เปิดกรีด หรือไม่ผ่านข้อมูลแปลงนี้จะไม่โดนนำมาจัดชุดตรวจสอบอีก

เมื่อตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดทุกแปลงแล้วคลิกที่ “ยืนยันการตรวจสอบ”

ตัวอย่างหน้าจอระบบคลิกที่นี่

----------------------------------
      
การใช้งานบัตรสมาร์ทการ์ดในระบบทะเบียนเกษตรกร  
1. ดาวน์โหลดโปรแกรม windows32bitwindows64bit
2. ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด
3. วิธีการอัพเดตข้อมูลในบัตรสมาร์ทการ์ด
 


ดาวน์โหลด >> แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน  <<

      
      

ขณะนี้สามารถดำเนินการแก้ไขหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรได้แล้วโดยเลือกที่เมนู ทะเบียนเกษตรกร > แบบเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน (16/10/2556) 


       ขณะนี้สิ้นสุดกรอบระยะเวลาการรับขึ้นทะเบียนโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี 2557 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556 (15/10/2556)
      
แจ้งการบันทึกรายงานเพิ่มเติม 
 ขอแจ้งให้สำนักงานเกษตรอำเภอบันทึกแบบบันทึกความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนยางพารา โดยให้บันทึกเอกสารที่จัดเก็บแล้วแต่เอกสารยังไม่ครบถ้วน/รอการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามการดำเนินงานได้ครบถ้วนโดยด่วน (11/10/2556)
      

สรุปประเด็นคำถามที่พบบ่อย 
 1. ถ้าเกษตรกรแจ้งพื้นที่เปิดกรีดไว้ ๓๐ ไร่ แล้วคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่จริงพบว่ามีพื้นที่เปิดกรีด จริงเพียง ๑๕ ไร่ จะแก้ไขข้อมูลได้อย่างไร ?(11/10/2556)
 2.จัดทำบัญชีรายชื่อตรวจสอบพื้นที่ไปแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูลในบัญชีทำอย่างไร?(14/10/2556)
 3.การตรวจสอบเกษตรกรที่ส่งข้อมูลให้ ธกส.ว่าโอนเงินผ่านหรือไม่ผ่าน ทำได้อย่างไร? (14/10/2556)
 4.ถ้าตรวจสอบการโอนเงินแล้ว พบว่าธกส.ไม่สามารถโอนเงินได้ เนื่องจากชื่อ-สกุลผิดต้องทำอย่างไร ?(17/10/2556)
      



 - สรุปขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี ๒๕๕๗

      

เมนูบันทึกเลขที่บัญชี ธกส ถูกย้ายไปอยู่ในส่วนของการบันทึกแจกใบรับรอง

โดยหลักเกณฑ์ เกษตรกรต้องเซ็นต์รับใบรับรองก่อนจึงจะโอนเงินเข้าบัญชี ธกส

 

 

การบันทึกเลขที่บัญชี ธกส   

เนื่องจากการบันทึกเลขที่บัญชี ธกส พบว่ามีการนำเลขที่บัญชีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บัญชีของเจ้าของใบรับรอง  หรือ สถานะของบัญชี ถูกปิด

ขอให้อำเภอตรวจสอบดังนี้

 1. บัญชีต้องเป็นประเภท ออมทรัพย์(ทั่วไป) หรือ ออมทรัพย์ทวีโชค เท่านั้น

 2. ให้ตรวจสอบชื่อเลขบัตรประชาชนของใบรับรองให้ตรงกับหน้าสมุดบัญชี ธกส (ทุกตัวอักษร)

 3. ให้เกษตรกรอัพเดท สมุดบัญชี ธกส เพื่อตรวจสอบสถานะของบัญชี

(ทั้งหมดนี้เพื่อลดปัญหาการตีกลับของ ธกส )


      



ประกาศ

 - ท่านสามารถพิมพ์ใบรับรองได้ที่ เมนู บันทึกผลการตรวจสอบพื้นที่/พิมพ์ใบรับรอง

- ท่านสามารถบันทึกเลขที่บัญชี ธกส. ได้ที่ เมนู แก้ไข-ปรับปรุง/บันทึกเลขที่บัญชี ธกส.

- จัดทำบัญชีรายชื่อตรวจสอบพื้นที่1 หมายถึง ชื่อเจ้าของเอกสารสิทธิ์และหัวหน้าเรือนใน ทบก. เป็นคนๆเดียวกัน

- จัดทำบัญชีรายชื่อตรวจสอบพื้นที่2 หมายถึง ชื่อเจ้าของเอกสารสิทธิ์เป็นสมาชิกในครัวเรือนใน ทบก.


      








ประกาศ

- ระบบได้ให้สิทธิ์ในการบันทึกเลขบัตรประจำตัวประชาชน ของครัวเรือนได้ (หัวหน้าครัวเรือน + สมาชิกในครัวเรือน) ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ต้องระบุความเกี่ยวข้องระหว่างหัวหน้าครัวเรือนกับเจ้าของเอกสารสิทธิ์ที่นำมาใช้ด้วย

- ระบบ เปิดให้ใช้เมนู "จัดทำบัญชีรายชื่อตรวจสอบพื้นที่แล้ว" (ใช้สำหรับส่งรายชื่อให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดระดับตำบล) แล้ว


 

      



คู่มือการขึ้นทะเบียนยางพารา (ปรับปรุง ณ. วันที่ 17 กันยายน 2556) 


      



 คู่มือวิธีการบันทึกข้อมูลโครงการยางพารา

>>- DownLoad คู่มือ วิธีการบันทึกข้อมูลเข้าร่วมโครงการยางพารา -<<


      



 สมุดทะเบียนเกษตรกร

• ศูนย์สารสนเทศได้ทำการปรับปรุงเมนูในการพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร ดังนี้
       1. พิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร จะแสดงข้อมูลสถานะการพิมพ์ และรายชื่อเกษตรกรในอำเภอที่ Login เท่านั้น
       2. ค้นหารายชื่อเกษตรกร (ทั้งประเทศ) สามารถค้นหาข้อมูลของเกษตรกรทั่วประเทศ แต่ไม่สามารถพิมพ์ได้ จะพิมพ์ได้เฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในอำเภอที่ Login เท่านั้น
       3. รายงานความก้าวหน้า โดยรายงานใน 3 ประเด็น คือ การพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร การแจกสมุดให้เกษตรกร และการปรับปรุงข้อมูลในสมุดทะเบียนเกษตรกร โดยหน้าจอของโปรแกรมจะแตกต่างกันไป ตามระดับของผู้ใช้งาน คือ
                   3.1 ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอรายงานให้จังหวัดทราบทุกวันจันทร์ โดยตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย ตัดยอดข้อมูลเวลา12.00 น. และส่งข้อมูลให้จังหวัดภายในเวลา 16.00 น.
** โดยระบบจะดึงข้อมูลการพิมพ์และการปรับปรุงแสดงให้ ให้อำเภอบันทึกเฉพาะการแจกสมุดเท่านั้น โดยบันทึกเป็นยอดสะสม **
                   3.2 ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล และประมวลผลภาพรวมของจังหวัดเสนอให้เกษตรจังหวัดรับทราบก่อนที่จะบันทึกและจัดส่งข้อมูลในระบบ
รายงานความก้าวหน้าให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทุกวันอังคาร ภายในเวลา 12.00 น.
                   3.3 ผู้รับผิดชอบระดับเขต ตรวจสอบรายงานการดำเนินงานและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏบัติงาน (User ระดับเขต กำลังปรับปรุงรายงานและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเมื่อเข้าใช้งานได้)

ทั้งนี้ ในการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสมุดทะเบียนเกษตรกร ให้รายงานตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป โดยคลิ้กที่เมนู สมุดทะเบียนเกษตรกร >> รายงานความก้าวหน้า

• ระบบได้เคลียร์ค่าเลขที่สมุดที่ใช้ในช่วงทดลองและอบรมโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
สามารถพิมพ์สมุดทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

- เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงสมุดทะเบียนเกษตรกร ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
- Powerpoint สมุดทะเบียนเกษตรกรประกอบการบรรยายที่เขต
- คู่มือการดำเนินงานสมุดทะเบียนเกษตรกร Version 1 (วันที่ 24 กรกฎาคม 2556)
- Driverและคู่มือการติดตั้งเครื่องพิมพ์ PASSBOOK

      

-แนะนำเรื่อง.. วิธีการบันทึกข้อมูลสวนแซม สวนผสม

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจำแนกกิจกรรมการเกษตรเป็นรายแปลง (สสข.5 จ.สงขลา)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจำแนกกิจกรรมการเกษตรเป็นรายแปลง (สสข.2 จ.ราชบุรี)
- แจ้งเขต/จังหวัด เรื่องรายงานการประชุมชี้แจงผ่านระบบ VDO Conference การดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายแปลงและการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร

- หนังสือแจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด เรื่องการรายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

      

หนังสือแจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด เรื่อง การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลง
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เมื่อ วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖
  - การดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (จำแนกกิจกรรมการเกษตรรายแปลง)
  - แผนภาพการดำเนินงาน
  - ชี้แจงแบบ ทบก.และข้อมูลที่จัดเก็บ
  - การกรอกข้อมูลในแบบคำร้องและบทบาทเจ้าหน้าที่
  - แนะนำโปรแกรม ทบก รายแปลง
  - แบบจัดเก็บ ทบก รายแปลง
  - คู่มือการดำเนินงาน (update 2 พ.ค. 56)
  - คู่มือการใช้งานโปรแกรม
  - แจ้งการโอนเงินงบประมาณในการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลง
  - ตัวอย่างแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 

บันทึกเทปการประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ผ่านระบบ Video Conference (ฉบับเต็ม)    
  - ชี้แจงขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
  -
ชี้แจงแบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง
  - ชี้แจงการกรอกข้อมูลในแบบคำร้องและบทบาทเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน
  - ชี้แจงระบบโปรแกรมทะเบียนเกษตรกรรายแปลง
  - ถาม-ตอบ

      
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension